För hyresgäster

Här finns svar på våra vanligaste frågor. Finns inte svaret här så kan du kontakta oss.

Bostadsförmedling

Arne Dufva Förvaltnings AB samarbetar med Bostadsförmedlingen i Stockholm som hanterar all förmedling av lediga lägenheter i vårt bestånd. Du som har fyllt 18 år och innehar ett svenskt personnummer kan ställa dig i bostadskön. Mer information om hur du får en lägenhet hittar du hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Vi har ingen intern byteskö eller egen förmedling av bostäder.

Parkering
Är du intresserad av att hyra bilplats hos oss? I de flesta av våra områden finns det möjlighet att hyra garage eller parkeringsplats. Kontakta oss för mer information.
Inflyttning

Tillträde
Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta in första vardagen därefter tidigast klockan 12.00. Nycklar hämtas ut på vårt kontor.

Adressändring
För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Flyttanmälan
Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

Nycklar
Nycklar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen hämtas på vårt förvaltningskontor den dag då inflyttning sker enligt kontraktet eller enligt överenskommelse med förvaltaren.

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller låssmed får du själv bekosta detta.

Lägenhetsförråd
Ställ dina saker på t ex en trätrall eller liknande för att undvika fuktskador. Det är inte tillåtet att ha någon form av elektrisk anslutning. Förvara inte värdesaker i förrådet! Det är inte tillåtet att ställa saker utanför förrådet främst p.g.a. utrymning och brandrisk. Meddela oss om du ser saker i andra utrymmen än förråden.

El
Normalt sett behöver du själv teckna ett elabonnemang för din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en inflyttningsanmälan, så ska du alltid uppge lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla elabonnemang.

Telefoni
Om du har fast telefon och internetabonnemang måste du anmäla flyttning av dessa abonnemang innan du flyttar in eller ut. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

Vatten
Vatten ingår i de flesta fall i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran. Felanmäl en droppande kran för miljöns skull.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en fullgod hemförsäkring under tiden du bor hos oss.

Utflyttning
Uppsägning
Om du vill säga upp din lägenhet skickar du in en skriftlig uppsägning till oss. Uppsägningsdokumentet ska vara datummärkt och undertecknat av kontraktsinnehavaren. Det är tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen måste vara oss tillhanda före månadsskiftet om du ska få räkna nästa månad som uppsägningsmånad. Om du till exempel vill flytta den första oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för spekulanter från Bostadsförmedlingen och hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Lägenhetens ursprungliga utrustning och inredning ska lämnas kvar i lägenheten.

Avflyttningsbesiktning
I samband med att du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. För att hitta en tid som passar är det viktigt att du hör av dig till oss i god tid. Du ska närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen.

Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Adressändring och flyttanmälan
För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

El, TV och bredbandsabonnemang
Kom i håg att säga upp el-abonnemanget och i förekommande fall kabel-TV.

Utflyttning
Du måste lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter.

Nycklar
Samtliga nycklar, inklusive kopior, inpasseringsbrickor och tvättcylindrar lämnas till Arne Dufva Förvaltnings ABs kontor den dag avflyttning sker enligt kontraktet, samt enligt överenskommelse med förvaltaren. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag.

Flyttstädning
När du flyttar ut ska du göra en ordentlig flyttstädning. Lägenhetsförråd tillhörigt lägenheten skall tömmas, städas och lämnas i låst skick.

Ersättning
I händelse av att nycklar förkommit, om lägenheten lämnas i ett ej tillfredsställande skick eller om skador har uppkommit i lägenheten under er kontraktstid, eller om utrustning eller inredning saknas, så kommer ni att debiteras för de kostnader som det orsakar.

Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand? Det förekommer att du med vårt tillstånd har möjlighet att hyra ut din bostadslägenhet i andrahand under en period. En förutsättning för att få hyra ut i andrahand är att det föreligger beaktansvärda skäl. Det kan röra sig om arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Under uthyrningstiden är det fortfarande du som är förstahandshyresgäst hos oss som har fullt ansvar för lägenheten. Detta innefattar bland annat hyresbetalningar, störningar och felanmälningar i din bostad. Ansökan skickas till ansvarig uthyrare. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Du måste alltid ansöka om vårt tillstånd att hyra ut i andrahand. Att hyra ut olovligen, utan vårt medgivande, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet. Från och med 1 oktober 2019 gäller starkare lagstiftning mot otillåten andrahandsuthyrning.

Lägenhetsbyten
Vill du byta dina lägenhet? Du som innehar ett förstahandskontrakt har enligt Hyreslagen möjlighet att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. För att ett byte ska kunna genomföras krävs såväl vårt som den andra hyresvärdens godkännande. Vi hanterar inga interna lägenhetsbyten. En förutsättning för bytets godkännande är att det föreligger beaktansvärda skäl. Bytesparten ska även ha en inkomst som klarar av hyran samt goda boendereferenser från tidigare hyresvärd.

Handlingar som bifogas ansökan

Personbevis med folkbokföringsadress
Handlingar som styrker skäl för ansökan, exempelvis arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg.
Kopia av bytespartens hyreskontrakt
Kopia av bytespartens anställningsavtal med inkomstuppgifter
De tre senaste lönespecifikationerna för bytesparten

Har du fått ett förstahandskontrakt hos oss genom ett lägenhetsbyte krävs i regel starkare skäl för att ett lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom de närmaste åren.

Vår handläggningstid för lägenhetsbyten är 6-8 veckor. Kontaktuppgifter till oss hittar du här

Hyra
När ska hyran vara betald? Hyran ska betalas i förskott varje månad. För att inte bli sen måste hyran alltid betalas den sista vardagen före den månad som hyran avser. Sen betalning av hyra kan leda till att hyresrätten förloras. Detta är viktigt att känna till för att göra rätt prioriteringar vid akuta ekonomiska situationer – betala alltid hyran i första hand.

Arne Dufva Förvaltnings AB samarbetar med Colligent Inkasso för hantering av obetalda hyror. Om du inte betalar hyran i tid får du ett krav från Colligent, inklusive en inkassoavgift på för närvarande 180 kr. Mer information om inkasso finns att läsa på www.colligent.se/inkassokrav. Inkassokrav skickas fem vardagar efter hyrans förfallodag. .

Vid sen betalning debiterar Arne Dufva Förvaltnings AB också dröjsmålsränta enligt lag, Riksbankens referensränta + 8,0 procentenheter.